Catherine Brastel
Maître Enseignante Senju Kannon Reiki™ et Usui
& Sekhem Seichim Reiki – Le Reiki Egyptien